Rules and Regulations

The Organising Committee:

 1. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali are led by an Organising Committee composed of the following;
  Chairman, 3 members from the Malta Sports Journalists Association and a representative from the Ministry for Education, Sport, Youth, Research and Innovation.
 2. The Organising committee is appointed for the organization of the L-Għażliet Sportivi Nazzjonali for a period of four months covering the logistics and administration of that year’s edition.

Categories:

Għażliet Sportivi Nazzjonali incorporate the following honours:

1. Sportsman of the year
2. Sportswoman of the year
3. Team of the year
4. Official/ Administrator of the year
5. Coach of the year
6. Young man athlete of the year – U17
7. Young woman athlete of the year – U17
8. Recognition: The international local event of the year
9. Recognition: Men and Women Athletes with different abilities or Special Olympics
10. People’s Choice Award
11. Sport for Social Change Award

Categories 1 to 7 are composed of athletes who qualify during year: 1st of January to the 31st of December and who would have obtained positive results in their respective sport at high international level and/or significant and notable results at national level;

Results in international competitions are measured based on the results achieved during that year of sport on the following:

Olympic Games / Summer  / Winter / EYOF
World Championships
European Championships
Commonwealth Games / Youth
Mediterranean Games / Beach Games
Games of the Small States of Europe
Other International Games as recognized or at the discretion of the Malta Olympic Committee
Other International Games as recognized or at the discretion of the international association/federation that the National association /federation is affiliated with.
National Championships

Nominations:

 1. Nominations for the categories mentioned above, can be done by the respective association which needs to nominate only one of its members, and not individuals or teams from other associations.
 2. The nominations from each National Organization of that sport affiliated to the Malta Olympic Committee and/or recognised by SportMalta are to be submitted within the time limit set by the Organising Committee of L-Għażliet Sportivi Nazzjonali;
 3. The Organising committee of L-Għażliet Sportivi Nazzjonali reserves the right to nominate, accept and/or reject any other nomination at its discretion. The Executive Committee of the Malta Sports Journalists Association and the Organising Committee reserve the right to nominate any athlete, team or official who might not have been nominated by the respective Association / Federation. This also applies if the Association / Federation would have opted for another nominee or did not nominate any names at all in any or one of the categories.
 4. Athletes, officers, administrators, teams – according to the categories above that have represented Malta in their respective sports during that particular year are eligible for the Awards.
 5. The winners of the Sportsman and Sportswoman category, will receive the actual Award and a replica trophy designed by artist Emvin Cremona. This trophy is to be kept only for one year by the winner and must be returned to the Sports Journalist Association in January of the following year.
 6. The teams which qualify for the Team of the Year category are those composed of two or more persons including doubles, relay teams, ‘ mixed ‘ teams and ‘ masters ‘ teams.
 7. On the other hand, the young athletes who qualify for the Young Man/Woman category of the year are those who in the past year would have been 17 years but not older than the age of 18 during the year in which he/she participated in the respective discipline.
 8. For category 8 this is decided by the Malta Sports Journalists Association Executive Committee. For Category 9 these are nominated by Special Olympics. For each further category, the recognition of the nominated person is decided by the Organising Committee of the L-Għażliet Sportivi Nazzjonali which reserves the right to request a recommendation from the respective national association to strengthen the choice.
 9. For category 10 the voting is composed by SMS voting.
 10. For category 11, please refer to the this link: https://www.maltasportsjournalists.com/sport-for-social-change-award/
 11. All those athletes who manage to make it to the semi-final (last 10 of each category) are entitled to a certificate of participation issued by the Organizing Committee.
 12. In the circumstance that a nomination in the period of the selection process is carried out by any disciplinary decision, unethical action in the local and/or international justice courts, a case of doping or any other case which is contrary to the ethics of the sport, such nomination will be automatically rejected and disqualified.
 13. The executive committee of the Malta Sports Journalists Association together with the organising committee of the L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, does not tolerate any type of soliciting. Those athletes/officials/teams who try to solicit in any any way during the voting process will be automatically disqualified from the category and from the contest. The Executive Committee of the Malta Sports Association reserves the right to extend such disciplinary proceedings not limited to disqualification, even for future editions.
 14. Finally, the results of the final awards ceremony cannot be contested.

Regulations updated on 22nd April 2024.

(Maltese version)

REGOLAMENTI

Kumitat Organizzattiv:

 1. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali huma mmexxija minn Kumitat Organizzattiv magħmul minn:
  Chairman, 3 membri mill-Għaqda Ġurnalisti Sports u rappreżentant mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni.
 2. Il-Kumitat Organizzattiv jinħatar għall-organizzazzjoni ta’ L-Għażliet Sportivi Nazzjonali għall-perjodu ta’ 4 xhur li jkopri l-organizzazzjoni u xogħol ieħor li hemm bżonn fl-edizzjoni ta’ kull sena.

Kategoriji:

L-Għażliet Sportivi Nazzjonali jinkorporaw is-segwenti unuri:

1. L-Isportiv tas-Sena
2. L-Isportiva tas-Sena
3. It-Tim tas-Sena
4. L-Uffiċjal / Amministratur tas-Sena
5. Il-Kowċ tas-Sena
6. L-Atleta Żagħżugħ tas-Sena – U17
7. L-Atleta Żagħżugħa tas-Sena – U17
8. Rikonoxximent : L-Avveniment Internazzjonali tas-Sena organizzat f’Malta
9. Rikonoxximent : Atleti b’Abbiltajiet Differenti jew Special Olympics Mara u Raġel
10. People’s Choice Award
11. Sport for Social Change Award

Għall-kategoriji mill-1 sas-7 jikkwalifikaw dawk illi matul is-sena ta’ Sport: mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena partikolari jkunu kisbu riżultati pożittivi fl-isport rispettiv tagħhom fuq livell internazzjonali u / jew riżultat notevoli fuq livell nazzjonali.

Riżultati f’kompetizzjonijiet internazzjonali jitkejlu fuq riżultati miksuba f’dik is-sena ta’ sport fuq is-segwenti:

Logħob Olimpiku / Sajf / Xitwa / Żgħażagħ
Kampjonati tad-Dinja
Kampjonati tal-Ewropa
Logħob tal-Commonwealth / Żgħażaġħ
Logħob tal-Meditterran / Beach Games
Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar
Logħob ieħor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat Olimpiku Malti.
Logħob iehor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-assoċjazzjonijiet / federazzjonijiet internazzjonali li l-assoċjazzjoni / għaqda nazzjonali tkun affiljata magħhom.
Kampjonati Nazzjonali.

Nominazzjonijiet:

 1. In-nominazzjonijiet għall-kategoriji hawn fuq imsemmija jistgħu jsiru mill-assoċjazzjoni rispettiva li trid tinnomina biss membru tagħha u mhux nominazzjonijiet għall-individwi jew timijiet minn assoċjazzjoniijet oħra.
 2. In-nominazzjonijiet minn kull għaqda nazzjonali tal-isport affiljata mal-Kumitat Olimpiku Malti u / jew rikonoxxuta minn SportMalta jitressqu fit-terminu ta’ żmien stipulat mill-Kumitat Organizzattiv ta’ L-Għażliet Sportivi Nazzjonali.
 3. Il-Kumitat Organizzattiv ta’ L-Għażliet Sportivi Nazzjonali jżomm id-dritt li jinnomina, jaċċetta u / jew jirrifjuta kull nominazzjoni oħra li fid-diskrezzjoni tiegħu jħoss li b’tali deciżjoni l-firxa tan-nominazzjonijiet tkun l-aktar waħda ġusta u reali. L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports u l-Kumitat Organizzattiv jirriservaw id-dritt li jinnominaw kwalunkwe atleta, tim jew uffiċjal li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux ġew innominati mill-Assoċjazzjoni jew Federazzjoni rispettiva. Dan jgħodd ukoll jekk l-Assoċjazzjoni jew Federazzjoni tkun bagħtet nominazzjoni oħra jew saħansitra ma tkunx innominat f’dik il-kategorija jew f’waħda mill-kategoriji l-oħra.
 4. Jikkwalifikaw dawk l-atleti, uffiċjali, amministraturi, timijiet – skont il-kategoriji hawn fuq indikati li jkunu rrappreżentaw lil Malta fl-isport rispettiv tagħhom matul dik is-sena partikolari.
 5. Mal-kategorija Sportiv tas-Sena u Sportiva tas-Sena, apparti l-Award innifsu hemm abbinat ukoll it-Trofew Għaqda Ġurnalisti Sports – xogħol l-artist Emvin Cremona. Dan it-Trofew jinżamm għal sena mir-rebbieħ/a u jrid ikun irritornat lill-Għaqda Ġuranlisti Sports f’Jannar tas-sena ta’ wara.
 6. Għall-kategorija Tim tas-Sena jikkwalifikaw dawk it-timijiet magħmula minn żewġ persuni jew aktar inklużi ‘doubles’, timijiet tar-relay, timijiet ‘mixed’ u timijiet ‘masters’.
 7. Għall-kategorija Żagħżugħ u Żagħżugħa tas-Sena jikkwalifikaw dawk l-atleti żgħażagħ illi fis-sena partikolari ta’ sport ikunu sal-età ta’ 17-il sena u aktar iżda ma jkunux għalqu l-età ta’ 18-il sena matul is-sena li fiha kkompeta/ikkompetiet l-atleta.
 8. Għall-kategorija 8 dan jiġi deċiż mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports filwaqt li għall-kategorija 9 dan jiġi nominat minn Special Olympics. Għal kull kategorija oħra ulterjuri lil min ikun dovut ir-rikonoxximent ikun deċiż mill-Kumitat Organizzattiv ta’ L-Għażliet Sportivi Nazzjonali illi jżomm id-dritt li jitlob rakkomandazzjoni mill-għaqda nazzjonali rispettiva biex isaħħaħ l-għażla.
 9. Għall-kategorija 10, il-voti huma magħmula minn votazzjoni bl-SMS.
 10. Għall-kategorija 11, idħol fuq dan il-link: https://www.maltasportsjournalists.com/sport-for-social-change-award/
 11. Dawk kollha li jaslu sas-semifinali (l-aħħar 10 ta’ kull kategorija) ikunu intitolati għal Ċertifikat ta’ Parteċipazzjoni maħruġ mill-Kumitat Organizzattiv.
 12. Fiċ-ċirkostanza li jirriżulta li xi nominazzjoni fil-perjodu tal-proċess ta’ għażla tkun qed iġġorr magħha xi deciżjoni ta’ dixxiplina, azzjoni fil-Qrati tal-Ġustizzja lokali u/jew internazzjoanli, każ ta’ doping u kull każ ieħor li jmur kontra l-etika tal-isport, tali nominazzjoni tkun awtomatikament miċħuda u skwalifikata.
 13. Ebda atleta, uffiċjal, kowċ jew amministratur ma jista’ javviċina lill-ebda membru tal-Kumitat Organizzativ jew membru tal-Għaqda Ġurnalisti Sports jew wisq aktar membru tal-ġurija biex jipprova jinfluwenza l-vot fi kwalunkwe proċess tal-votazzjoni tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali. F’każ illi jsir dan it-tip ta’ lobbying, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports ma jkollux alternattiva ħlief li jiskwalifika l-individwu jew it-tim mill-kategoriji rispettivi. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports iżomm id-dritt ukoll illi din id-dixxiplina forma ta’ skwalifikazzjoni tkun estiża wkoll anki għal edizzjonijiet futuri.
 14. Finalment, il-voti mogħtija waqt is-Serata Finali ta’ Premjazzjoni ma jistgħux jiġu kkontestati.

Regolamenti aġġornati fit-22 ta’ April 2024.