Rules and Regulations

The Organizing Committee:

SportMalta Awards – L-Għażliet Sportivi Nazzjonali are led by an Organizing Committee composed of the following;

Chairman, 3 members from the Sports Journalists Association, 3 members from SportMalta and a representative from the Parliamentary Secretary for Youth, Sports and Voluntary Organisations.

The Organizing committee is appointed for the organization of the SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali for a period of two months covering the logistics and administration of that year’s edition.

Categories:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali incorporate the following honours:

Sportsman of the year
Sportswoman of the year
Team of the year
Official/ Administrator of the year
Coach of the year
Young athlete male of the year – U17
Young athlete female of the year – U17

Recognition: The event of the year

Recognition: Athletes with different abilities or Special Olympics

People’s Choice Award

Categories 1 to 7 are composed of athletes who qualify during year: 1st of January to the 31st of December and who would have obtained positive results in their respective sport at high international level and/or significant and notable results at national level;

Results in international competitions are measured based on the results achieved during that year of sport on the following:

Olympic Games / Summer  / Winter / EYOF
World Championships
European Championships
Commonwealth Games / Youth
Mediterranean Games / Beach Games
Games of the Small States of Europe
Other International Games as recognized or at the discretion of the Malta Olympic Committee
Other International Games as recognized or at the discretion of the international association/federation that the National association /federation is affiliated with.
National Championships

Nominations:

The nominations from each National Organization of that sport affiliated to the Malta Olympic Committee and/or recognised by SportMalta are submitted within the time limit set by the Organizing Committee of Sport Malta Awards L-Ghazliet Sportivi Nazzjonali;

The Organizing committee of Sport Malta Awards – L-Ghazliet Sportivi Nazzjonali reserves the right to nominate, accept and/or reject any other nomination that at its discretion feels that this decision of the nominated athlete/player is the most fair;

Athletes, officers, administrators, teams – according to the categories above that have represented Malta in their respective sports during that particular year.

Apart from this year’s Sportsman and Sportswoman category, there is the Sports Journalists Association Trophy, a trophy designed by artist Emvin Cremona. This trophy is kept for one year by the winner and must be returned to the Sports Journalist Association in January of the following year.

The teams which qualify for the Team of the Year category are those composed of two or more persons including doubles, relay teams, ‘ mixed ‘ teams and ‘ masters ‘ teams.

On the other hand, the young athletes which qualify for the Young Female/Male category of the year are those who in the past year will turn 17 years but not older than the age of 18 during the year in which he/she participated in the respective discipline.

For the Sportsman of the Year category there is a combined trophy in honour of John Debattista while for the Sportswoman of the Year category there is another combined trophy in honour of the late Henry Calleja;

For categories 8 and 9 and for each further category, the recognition of the nominated person is decided by the Organizing Committee of the Sport Malta Awards – L- Ghazliet Sportivi Nazzjonali which reserves the right to request a recommendation from the respective national association to strengthen the choice.

In the circumstance that a nomination in the period of the selection process is carried out by any disciplinary decision, unethical action in the local and/or international justice courts, a case of doping or any other case which is contrary to the ethics of the sport, such nomination will be automatically rejected and eliminated.

All those athletes arriving to the semi-final (last 10 of each category) are entitled to a certificate of participation issued by the Organizing Committee.

Regulations updated today the 2nd of January 2020.

(Maltese version)

REGOLAMENTI

Kumitat Organizattiv:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali huma mmexxija minn Kumitat Organizattiv magħmul minn:

Chairman, 3 membri mill-Għaqda Ġurnalisti Sports, 3 membri minn SportMalta u rappreżentant mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Isport.

Il-Kumitat Organizattiv jinħatar għal organizazzjoni ta Sport Malta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali għal perjodu li jkopri l-organizazzjoni u xoljiment tal-edizzjoni li għalija jkun iħatar.

Kategoriji:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali jinkorporaw is-segwenti unuri:

L-Isportiv tas-Sena
L-Isportiva tas-Sena
It-Tim tas-Sena
L-Uffiċjal / Amminisratur tas-Sena
Il-Kowċ tas-Sena
L-Atleta Żagħżugħ tas-Sena – U17
L-Atleta Żagħżugħa tas-Sena – U17
Rikonoxximent : L-Avveniment tas-Sena
Rikonoxximent : Atleti b’Abilitajiet Differenti jew Special Olympics
People’s Choice Award

Għal kartegoriji mill- 1 sas-7 jikkwalifikaw dawk illi matul is-sena ta’ sport: mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena partikolari jkunu kisbu riżultati pożittivi fl-isport rispettiv tagħhom fuq livell internazzjonali u / jew riżultat notevoli fuq livell nazzjonali.

Riżultati f’kompetizzjonijiet internazzjonali jitkejjlu fuq riżultati miksuba f’dik is-sena ta’ sport fuq is-segwenti:

Logħob Olimpiku / Sajf / Xitwa / Żgħażagħ
Kampjonati tad-Dinja
Kampjonati tal-Ewropa
Logħob tal-Commonwealth / Żgħażaġħ
Logħob tal-Meditterran / Beach Games
Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar
Logħob ieħor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat Olimpiku Malti.
Logħob iehor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġuristizzjoni tal-assoċjazzjonijiet / federazzjonijiet internazzjonali li l-assoċjazzjoni / għaqda nazzjonali tkun affiljata magħhom.
Kampjonati Nazzjonali.

Nominazzjonijiet:

In-nominazzjonijiet minn kull għaqda nazzjonali tal-isport affiljata mal-Kumitat Olimpiku Malti u / jew rikonoxxuta minn SportMalta jitressqu fit-terminu ta’ żmien stipulat mill-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards l-Għażliet Sportivi Nazzjonali.

Il-Kumitat Organizattiv ta’ Sport Malta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali jżomm id-dritt li jinnomina, jaċċetta u / jew jirrifjuta kull nominazzjoni oħra li fid-diskrezzjoni tiegħu jħoss li b’tali deciżzjoni il-firxa tan-nominazzjonijiet tkun l-aktar waħda ġusta u reali.

Jikkwalifikaw dawk l-atleti, uffiċjali, amministraturi, timijiet – skond il-kategoriji hawn fuq indikati li jkunu rrappreżentaw lil-Malta fl-isport rispettiv tagħhom matul dik is-sena partikolari.

Mal-Kategorija Sportiv tas-Sena u Sportiva tas-Sena hemm abbinat it-Trofew Għaqda Ġurnalisti Sports – xogħol l-artist Emvin Cremona. Dan it-Trofew jinżamm għal sena mir-rebbieħ/a u jrid ikun ritornat mill-GħĠS f’Jannar tas-sena ta’ wara.

Għall-kategorija Team tas-Sena jikkwalifikaw dawk it-timijiet magħmula minn żewġ persuni jew aktar inklużi ‘doubles’, timijiet tar-relay, timijiet ‘mixed’ u timijiet ‘masters’.

Għall-kategorija Żagħżugħ u Żagħżugħa tas-Sena jikkwalifikaw dawk l-atleti żgħażagħ illi fis-sena partikolari ta’ sport ikunu sal-eta’ ta’ 17-il sena u aktar iżda ma jkunux għalqu l-eta’ ta’ 18-il sena matul is-sena li fiha ikkompeta/ikkompetiet l-atleta.

Mal-Kategorija Sportiv tas-sena hemm abbinat it-Trofew ad unur John Debattista filwaqt li mal-kategorija Sportiva tas-sena hemm abbinat it-Trofew ad unur Henry Calleja.

Għall-kategoriji 8 u 9 u għal kull kategorija oħra ulterjuri r-rikonoxximent lil min dovut ikun deciż mill-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali illi jżomm id-dritt li jitlob rakkomandazzjoni mill-għaqda nazzjonali rispettiva biex isaħħaħ l-għażla.

Fiċ-ċirkostanza li jirriżulta li xi nominazzjoni fil-perjodu tal-proċess ta’ għażla tkun qed iġġorr magħha xi deciżjoni ta’ dixxiplina, azzjoni fil-Qrati tal-Ġustizzja lokali u/jew internazzjoanli, każ ta’ doping u kull każ ieħor li jmur kontra l-etika tal-isport, tali nominazzjoni tkun awtomatikament miċħuda u eliminata.

Dawk kollha li jaslu sas-semifinali (l-aħħar 10 ta’ kull kategoeija) jkunu intitolati għal Ċertifikat ta’ Partecipazzjoni maħruġ mill-Kumitat Organizattiv.

Regolamenti aġġornati llum 2 ta’ Jannar 2020.