Rules and Regulations

The Organizing Committee:

The SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali are led by an Organizing Committee composed of the following;

Chairman, 3 members from the Malta Sports Journalists Association, 3 members from SportMalta and a representative from the Ministry of Education and Sport.

The Organizing committee is appointed for the organization of the SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali for a period of four months covering the logistics and administration of that year’s edition.

Categories:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali incorporate the following honours:

1. Sportsman of the year
2. Sportswoman of the year
3. Team of the year
4. Official/ Administrator of the year
5. Coach of the year
6. Young athlete male of the year – U17
7. Young athlete female of the year – U17
8. Recognition: The event of the year
9. Recognition: Athletes with different abilities or Special Olympics
10. People’s Choice Award

Categories 1 to 7 are composed of athletes who qualify during year: 1st of January to the 31st of December and who would have obtained positive results in their respective sport at high international level and/or significant and notable results at national level;

Results in international competitions are measured based on the results achieved during that year of sport on the following:

Olympic Games / Summer  / Winter / EYOF
World Championships
European Championships
Commonwealth Games / Youth
Mediterranean Games / Beach Games
Games of the Small States of Europe
Other International Games as recognized or at the discretion of the Malta Olympic Committee
Other International Games as recognized or at the discretion of the international association/federation that the National association /federation is affiliated with.
National Championships

Nominations:

The nominations from each National Organization of that sport affiliated to the Malta Olympic Committee and/or recognised by SportMalta are to be submitted within the time limit set by the Organizing Committee of Sport Malta Awards -Għażliet Sportivi Nazzjonali;

The Organizing committee of SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali reserves the right to nominate, accept and/or reject any other nomination at its discretion. The Executive Committee of the Malta Sports Journalists Association and the Organising Committee reserve the right to nominate any athlete, team or official who might not have been nominated by the respective Association / Federation. This also applies if the Association / Federation would have opted for another nominee or did not nominate any names at all in any or one of the categories.

Athletes, officers, administrators, teams – according to the categories above that have represented Malta in their respective sports during that particular year are eligible for the Awards.

The winners of the Sportsman and Sportswoman category, will receive the actual Award and a replica trophy designed by artist Emvin Cremona. This trophy is to be kept only for one year by the winner and must be returned to the Sports Journalist Association in January of the following year.

The teams which qualify for the Team of the Year category are those composed of two or more persons including doubles, relay teams, ‘ mixed ‘ teams and ‘ masters ‘ teams.

On the other hand, the young athletes who qualify for the Young Female/Male category of the year are those who in the past year would have been 17 years but not older than the age of 18 during the year in which he/she participated in the respective discipline.

For categories 8 and 9 and for each further category, the recognition of the nominated person is decided by the Organizing Committee of the Sport Malta Awards –  Għażliet Sportivi Nazzjonali which reserves the right to request a recommendation from the respective national association to strengthen the choice.

For category 10 the voting is composed by 40% from the public by sending an email to SportMalta on info@sportmalta.org.mt, 40% from the jury and 20% from the sports associations and federations. The public is allowed to send only one email from the same email address.

All those athletes who manage to make it to the semi-final (last 10 of each category) are entitled to a certificate of participation issued by the Organizing Committee.

In the circumstance that a nomination in the period of the selection process is carried out by any disciplinary decision, unethical action in the local and/or international justice courts, a case of doping or any other case which is contrary to the ethics of the sport, such nomination will be automatically rejected and disqualified.

The executive committee of the Malta Sports Journalists Association together with the organizing committee of the SportMalta Awards L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, does not tolerate any type of soliciting. Those athletes/officials/teams who try to solicit in any any way during the voting process will be automatically disqualified from the category and from the contest. The Executive Committee of the Malta Sports Association reserves the right to extend such disciplinary proceedings not limited to disqualification, even for future editions.

Regulations updated 20th February 2023.

(Maltese version)

REGOLAMENTI

Kumitat Organizattiv:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali huma mmexxija minn Kumitat Organizattiv magħmul minn:

Chairman, 3 membri mill-Għaqda Ġurnalisti Sports, 3 membri minn SportMalta u rappreżentant mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u Sport.

Il-Kumitat Organizattiv jinħatar għall-organizazzjoni ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali għal perjodu ta’ 4 xhur li jkopri l-organizazzjoni u xogħol ieħor li hemm bżonn tal-edizzjoni ta’ kull sena.

Kategoriji:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali jinkorporaw is-segwenti unuri:

1.L-Isportiv tas-Sena
2. L-Isportiva tas-Sena
3. It-Tim tas-Sena
4. L-Uffiċjal / Amminisratur tas-Sena
5. Il-Kowċ tas-Sena
6. L-Atleta Żagħżugħ tas-Sena – U17
7. L-Atleta Żagħżugħa tas-Sena – U17
8. Rikonoxximent : L-Avveniment tas-Sena
9. Rikonoxximent : Atleti b’Abilitajiet Differenti jew Special Olympics
10. People’s Choice Award

Għal kartegoriji mill-1 sas-7 jikkwalifikaw dawk illi matul is-sena ta’ Sport: mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena partikolari jkunu kisbu riżultati pożittivi fl-isport rispettiv tagħhom fuq livell internazzjonali u / jew riżultat notevoli fuq livell nazzjonali.

Riżultati f’kompetizzjonijiet internazzjonali jitkejjlu fuq riżultati miksuba f’dik is-sena ta’ sport fuq is-segwenti:

Logħob Olimpiku / Sajf / Xitwa / Żgħażagħ
Kampjonati tad-Dinja
Kampjonati tal-Ewropa
Logħob tal-Commonwealth / Żgħażaġħ
Logħob tal-Meditterran / Beach Games
Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar
Logħob ieħor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat Olimpiku Malti.
Logħob iehor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġuristizzjoni tal-assoċjazzjonijiet / federazzjonijiet internazzjonali li l-assoċjazzjoni / għaqda nazzjonali tkun affiljata magħhom.
Kampjonati Nazzjonali.

Nominazzjonijiet:

In-nominazzjonijiet minn kull għaqda nazzjonali tal-isport affiljata mal-Kumitat Olimpiku Malti u / jew rikonoxxuta minn SportMalta jitressqu fit-terminu ta’ żmien stipulat mill-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards l-Għażliet Sportivi Nazzjonali.

Il-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali jżomm id-dritt li jinnomina, jaċċetta u / jew jirrifjuta kull nominazzjoni oħra li fid-diskrezzjoni tiegħu jħoss li b’tali deciżzjoni il-firxa tan-nominazzjonijiet tkun l-aktar waħda ġusta u reali. L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports u l-Kumitat Organiżattiv jirriservaw id-dritt li jinnominaw kwalunkwe atleta, tim jew uffiċjal li għal xi raġuni jew oħra ma jknux ġew innominati mill-Assoċjazzjoni jew Federazzjoni rispettiva. Dan jgħodd ukoll jekk l-Assoċjazzjoni jew Federazzjoni tkun bgħatet nominazzjoni oħra jew saħansitra ma tkunx innomonat f’dik il-kategorija jew f’waħda mill-kategoriji l-oħra.

Jikkwalifikaw dawk l-atleti, uffiċjali, amministraturi, timijiet – skond il-kategoriji hawn fuq indikati li jkunu rrappreżentaw lil-Malta fl-isport rispettiv tagħhom matul dik is-sena partikolari.

Mal-kategorija Sportiv tas-Sena u Sportiva tas-Sena, apparti l-Award innifsu hemm abbinat ukoll it-Trofew Għaqda Ġurnalisti Sports – xogħol l-artist Emvin Cremona. Dan it-Trofew jinżamm għal sena mir-rebbieħ/a u jrid ikun irritornat mill-GħĠS f’Jannar tas-sena ta’ wara.

Għall-kategorija Tim tas-Sena jikkwalifikaw dawk it-timijiet magħmula minn żewġ persuni jew aktar inklużi ‘doubles’, timijiet tar-relay, timijiet ‘mixed’ u timijiet ‘masters’.

Għall-kategorija Żagħżugħ u Żagħżugħa tas-Sena jikkwalifikaw dawk l-atleti żgħażagħ illi fis-sena partikolari ta’ sport ikunu sal-eta’ ta’ 17-il sena u aktar iżda ma jkunux għalqu l-eta’ ta’ 18-il sena matul is-sena li fiha ikkompeta/ikkompetiet l-atleta.

Għall-kategoriji 8 u 9 u għal kull kategorija oħra ulterjuri r-rikonoxximent lil min dovut ikun deċiż mill-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali illi jżomm id-dritt li jitlob rakkomandazzjoni mill-għaqda nazzjonali rispettiva biex isaħħaħ l-għażla.

Għall-kategorija 10, il-voti huma magħmula minn 40% tal-voti tal-pubbliku permezz tal-email, 40% mill-voti tal-ġurija u 20% miil-voti tal-assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet sportivi.

Dawk kollha li jaslu sas-semifinali (l-aħħar 10 ta’ kull kategorija) jkunu intitolati għal Ċertifikat ta’ Parteċipazzjoni maħruġ mill-Kumitat Organizattiv.

Fiċ-ċirkostanza li jirriżulta li xi nominazzjoni fil-perjodu tal-proċess ta’ għażla tkun qed iġġorr magħha xi deciżjoni ta’ dixxiplina, azzjoni fil-Qrati tal-Ġustizzja lokali u/jew internazzjoanli, każ ta’ doping u kull każ ieħor li jmur kontra l-etika tal-isport, tali nominazzjoni tkun awtomatikament miċħuda u skwalifikata.

Ebda atleta, uffiċjal, kowċ jew amministratur ma jista’ javviċina lill-ebda membru tal-Kumitat Organizzativ jew membru tal-Għaqda Ġurnalisti Sports jew wisq aktar membru tal-ġurija biex jipprova jinfluwenza l-vot fi kwalunkwe proċess tal-votazzjoni tal-iSportMalta Awards L-Għażliet Sportivi Nazzjonali. F’każ illi isir dan it-tip ta’ lobbying, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports ma jkollux alternattiva ħlief li jiskwalifika l-individwu jew it-tim mill-kategoriji rispettivi. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports iżomm id-dritt ukoll illi din id-dixxiplina forma ta’ skwalifikazzjoni tkun estiża wkoll anki għall-edizzjonijiet futuri.

Regolamenti aġġornati 20 ta’ Frar 2023.